Generálni partneri

mesto Ružomberok

Hlavní partneri

AAA Auto – Autocentrum

Hlavní mediálni partneri

Partneri


Mediálni partneri

Pravidlá turnaja Mitropa Cup 2014

Článok 1

Turnaj Mitropa Cup 2014 organizuje Slovenský šachový zväz.
Turnaj sa koná v Hoteli Kultúra Ružomberok, A. Bernoláka 1, Slovenská republika, v termíne od 22. mája 2014 do 31. mája 2014.


Článok 2

Právo zúčastniť sa turnaja Mitropa Cup 2014 majú nasledujúce národné šachové federácie:
Otvorená (Open) časť turnaja: Rakúsko, Chorvátsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Slovenská republika, Slovinsko a Švajčiarsko.
Ženská časť turnaja: Rakúsko, Chorvátsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Slovenská republika, Slovinsko a Švajčiarsko.


Článok 3

Mitropa Cup je súťaž družstiev pre desať európskych zväzov, ktorá bude prebiehať v dvoch častiach, v otvorenej (OPEN) a ženskej časti, ktoré sa hrajú systémom každý s každým. V otvorenej časti turnaja každý tím pozostáva zo štyroch hráčov, v ženskej časti z dvoch žien. V každom tíme je povolený jeden náhradník.
Výsledky z tejto súťaže budú započítané do FIDE ratingovej listiny a zároveň je možné splniť normy pre získanie medzinárodných titulov.
Párovanie bude uskutočnené žrebovaním na stretnutí kapitánov pomocou Bergerovej tabuľky.
Bude uskutočnené len jedno spoločné žrebovanie pre obidve časti turnaja. Tím uvedený ako prvý v danom kole má biele figúrky na šachovnici (šachovniciach) s nepárnym číslom (číslami).
Poradie hráčov uvedených na súpiske tímu sa nemôže meniť, a preto môžu náhradníci hrať výhradne len na spodných šachovniciach.


Článok 4

Časová kontrola je 90 minút na 40 ťahov, po ktorej nasleduje 30 minút na dohrávku partie s 30 sekundovým prídavkom na každý ťah, počnúc od prvého ťahu. Digitálne šachové hodiny sú nastavené tak, že doplnkový čas na premýšľanie je pridaný po spadnutí zástavky (t.j. nie po 40. ťahu).
Hráči, ktorí budú meškať viac ako 15 minút od začatia kola, partiu automaticky prehrajú.
Bez súhlasu rozhodcu sa hráči nesmú dohodnúť na remíze skôr než v 30. ťahu.
Bez povolenia rozhodcu sú mobilné telefóny alebo akékoľvek iné komunikačné zariadenia v hracej miestnosti a vo všetkých ďalších rozhodcom určených oblastiach zakázané, a to aj v prípade, keď sú úplne vypnuté.


Článok 5

Stretnutie kapitánov a žrebovanie sa uskutoční 22. mája 2014 o 20.00 h v hracej miestnosti. Na tomto stretnutí sa budú zverejnené, resp. upresnené všetky podmienky turnaja.
Kapitán predloží rozhodcovi (alebo asistentovi rozhodcu) presnú súpisku zoradenú po šachovniciach, zloženú zo 4 hráčov a 2 hráčok, ktorí budú hrať v každom kole – od 10.00 h do 10.15 h pre všetky kolá hrané v popoludňajších hodinách a od 22.00 h do 22.15 h v deň pred posledným kolom.
Ak tím nedoručí súpisku pre konkrétne kolo, bude musieť nastúpiť v rovnakej zostave ako v predchádzajúcom kole (v 1. kole bez náhradníka).
Zostavy všetkých tímov budú zverejnené na webovej stránke turnaja.

Podľa článku 13 FIDE Turnajových pravidiel (Handbook FIDE C.05) pre kapitánov platí:

 1. Úloha kapitána počas hry je v podstate administratívna. V závislosti na predpisoch jednotlivých súťaží sa od kapitána vyžaduje doručiť v stanovenom čase súpisku v písomnej podobe, ktorá obsahuje poradie hráčov jeho družstva tak ako nastúpia v každom kole, oznamuje hráčom ich párovanie, podpisuje výsledok v zápise o stretnutí po skončení zápasu, atď.
 2. Kedykoľvek sa kapitán tímu rozpráva s jedným zo svojich hráčov, mal by tak robiť výlučne prostredníctvom rozhodcu alebo v jeho prítomnosti v jazyku, ktorému rozhodca rozumie.
 3. Kapitán má právo radiť svojim hráčom, aby ponúkli alebo prijali remízu, alebo aby svoju partiu vzdali, pokiaľ predpisy podujatia neustanovujú inak. Musí sa obmedziť iba na stručné informácie, založené výhradne na okolnostiach týkajúcich sa daného zápasu.
  Môže hráčovi povedať „ponúkni remízu”, „prijmi remízu” alebo „vzdaj partiu”. Napríklad, ak bol oslovený hráčom, či má prijať ponuku na remízu, kapitán by mal odpovedať „áno”, „nie” alebo nechať rozhodnutie na samotného hráča. Nesmie dať hráčovi žiadne informácie týkajúce sa pozície na šachovnici alebo času na hodinách, ani nesmie konzultovať stav zápasu so žiadnou inou osobou alebo počítačom. Kapitán sa zdržiava akéhokoľvek zásahu do partie počas hry.

 1. Pre hráčov platia rovnaké zákazy. Aj keď je v súťaži družstiev tímová súdržnosť, ktorá presahuje vlastnú partiu, šachová hra je vo svojej podstate súboj dvoch hráčov. Preto musí mať hráč posledné slovo počas svojej vlastnej partie. Hoci by rada kapitána mala mať pre hráča veľkú váhu, hráč nie je nútený jeho radu prijať. Rovnako tak nesmie kapitán konať menom hráča bez jeho vedomia a súhlasu.
 2. Kapitán tímu by mal vždy vyzývať svoj tím k dodržiavaniu textu a ducha článku 12 z FIDE pravidiel šachu týkajúceho sa správania hráčov. Najmä súťaže družstiev by sa mali viesť v duchu toho najvyššieho športového správania.


Článok 6

Riaditeľom turnaja je Marek Zelnický.

Hlavným rozhodcom turnaja je IA Ivan Syrový, pomocným rozhodcom FA Martin Dobrotka, rozhodca zodpovedný za on-line prenos je IA Karol Pekár.

Hráč alebo jeho kapitán môže protestovať proti akémukoľvek rozhodnutiu hlavného rozhodcu alebo jedného z jeho asistentov. Písomné protesty s poplatkom 100 € sú akceptované najneskôr do jednej hodiny po skončení posledného zápasu daného kola.

Rozhodnutia o protestoch sú prijímané odvolacou komisiou, ktorá bude zvolená na schôdzi kapitánov. Odvolacia komisia pozostáva z predsedu, dvoch členov a dvoch náhradníkov. Predseda, členovia a náhradníci musia byť z rôznych federácií. Žiadny člen odvolacej komisie zainteresovaný do protestu nesmie v danom spore rozhodovať.

Ak je protestu vyhovené, poplatok bude vrátený a rozhodnutie rozhodcu anulované. Rozhodnutie odvolacej komisie je konečné.


Článok 7

Program:

22. máj 201420.00 hOrganizačné stretnutie
23. máj 201414.30 hSlávnostné zahájenie
23. máj 201415.00 h1. kolo
24. máj 201415.00 h2. kolo
25. máj 201415.00 h3. kolo
26. máj 201415.00 h4. kolo
27. máj 201415.00 h5. kolo
28. máj 201415.00 h6. kolo
29. máj 201415.00 h7. kolo
30. máj 201415.00 h8. kolo
31. máj 201409.00 h9. kolo
31. máj 201415.30 hVyhodnotenie, odchod krajín

Zápasy nemôžu byť odložené.


Článok 8

Konečné poradie sa stanoví samostatne pre otvorenú a ženskú časť turnaja.

Konečné poradie tvorí počet zápasových bodov, ktoré tím získal (2 body za výhru, 1 bod za remízu, 0 bodov za prehru).

V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodujú:

 1. Body za partiu.
 2. Výsledok tímov v rovnakej bodovej skupine podľa počtu zápasových bodov.
 3. Sonneborn-Bergerove body založené na výsledku zápasu (súčet bodov súperov, každý vynásobený počtom bodov získaných proti tomuto súperovmu tímu).

Najlepší hráči na jednotlivých šachovniciach budú ocenení individuálne.
Za týmto účelom sa hráčov výkon Rp berie do úvahy, len ak hráč odohrá najmenej 6 kôl, ak je hráčom základnej zostavy alebo 4 kolá, ak je náhradníkom. Víťazom šachovnice sa stáva hráč (hráčka) s najvyšším výkonnostným hodnotením Rp.

V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodujú:

 1. vzájomné výsledky (ak hrali všetci navzájom),
 2. percentuálny bodový zisk,
 3. konečné poradie tímu, hráč v najvyššie postavenom tíme vyhrá

Pre výpočet výkonnostného hodnotenia Rp bude použitých 400 bodov maximálneho rozdielu ratingu medzi dvoma hráčmi. V prípade neodohraných partií sa pre všetky kalkulácie vzťahujú súčasné FIDE Turnajové pravidlá.

Trofeje budú udelené prvým trom tímom, individuálne ceny pre prvých hráčov na šachovniciach.

25. október 2013
Marek Zelnický, riaditeľ turnaja
Karol Pekár, SVK rating officer